Om Flytjenesten

Til forsidenBeskrivelse | Formål | Typer oppdrag | Søk | Øvelser | Piloter

Beskrivelse

NAKs Flytjeneste organiserer samfunnsnyttig flytjeneste som utføres av flyklubber tilsluttet Norges Luftsportforbund (tidligere Norsk Aero Klubb). Flytjenesten ble opprettet 1. mars 1995 ved at NAKs skogbrannvakttjeneste og NAKs redningstjeneste ble slått sammen.

Formål

NAKs Flytjenestes formål er å:

 • Tilby det offentlige slike samfunnsgavnelige flytjenester som kan utføres med klubbenes fly og av frivillige mannskaper.
 • Gi flyklubbenes medlemmer en mulighet til å benytte sin flyfaglige utdannelse og erfaring til frivillig samfunnsengasjerte tjenester.
 • Bedre utnyttelsen av flyklubbenes fly og dermed gi klubbene mulighet til å opprettholde og utvikle sine tilbud i lokalsamfunnet.
 • Organisere de flytjenester som flyklubbene utfører for det offentlige eller for andre oppdragsgivere.
 • Arbeide for å tilføre tjenestene best mulige ressurser i form av personell, utstyr og økonomi.
 • Sikre kvaliteten på de tjenester som utføres med klubbenes fly (kvalitetssikring).
 • Spre informasjon om tjenestene til det offentlige, sentralt og lokalt, for å synliggjøre flyklubbenes betydning for samfunnet.
 • Arbeide for å tilføre nye flytjenester som naturlig kan utføres med flyklubbenes fly.

Typer oppdrag

NAKs Flytjeneste utfører i dag følgende typer oppdrag:

 • Skogbrannvakttjeneste etter avtale med fylker/kommuner/skogeiere.
 • Assistanse ved slokking av skogbranner.
 • Flyging for redningstjenesten (søk) etter anmodning fra hovedredningssentralene eller politiet.
 • Søk etter antatt omkomne på oppdrag fra politiet.
 • Flyging av repeater for å bedre sambandsforholdene for nødetatene og frivillige mannskaper på bakken.
 • Overføring av bilder av en hendelse direkte fra flyet til oppdragsgiver.
 • Andre samfunnsnyttige tjenester som kan utføres med klubbenes fly.

Søk

Flytjenesten består av 19 lokale korps, fordelt fra Kjevik i sør til Tromsø i nord. Dette gjør at et småfly kan settes inn i søk innen relativt kort tid over det aller meste av landet. Et mannskap består av flyger, navigatør og observatører. Korpsene har døgnkontinuerlig beredskap og hvert korps har en egen vakttelefon.

Korpsene har tilgang på utstyr som kamera, nettbrett, mobilt bredbånd og GPS. Dette muliggjør oversending av høyoppløste bilder fra søkeområder samt kart med sporlogg av søket. Dette kan gjøres underveis i et søk eller kort tid etter, avhengig av nettdekningen i det aktuelle området. Korpsene benytter Nødnett-terminaler til å koordinere søk med andre rednings- og nødetater.

Øvelser

Flytjenesten arrangerer årlig øvelser med fokus på søk og bruk av korpsenes utstyr. En typisk øvelse består av fiktive scenarioer hvor korpsenes fly søker etter markører innenfor et gitt område i terrenget eller strandsonen.

Piloter

Alle flygere i Flytjenesten er medlem i Norges Luftsportforbund. Flygerne må selv dekke kostnadene forbundet med utdannelsen til flysertifikatet. Flytjenesten krever et erfaringsnivå på minimum 200 flytimer totalt for å bli flyger i et korps. I tillegg må flygeren ha minst 20 flytimer per år for å sikre at kunnskaper og ferdigheter holdes ved like.